Skip to main content

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

1.1 Mevr. Isabelle Ignoul, h.o.d.b. Miss M. Copy & Content, met adres te 3520 Zonhoven, Engstegenseweg 25, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0508.932.373. Hierna genoemd: Miss M. Copy & Content.

1.2 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Miss M. Copy & Content en haar klanten, die bij opdrachtverstrekking erkennen deze te aanvaarden.

1.3 Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige verplichting vanwege Miss M. Copy & Content. Offertes gelden enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

2.2 Miss M. Copy & Content beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan Miss M. Copy & Content heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Miss M. Copy & Content. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Elke annulering van de overeenkomst door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

2.4 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Miss M. Copy & Content, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Miss M. Copy & Content besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Miss M. Copy & Content, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2 De opdrachtgever bezorgt Miss M. Copy & Content in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig aan Miss M. Copy & Content zijn verstrekt, heeft Miss M. Copy & Content het recht de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.

3.3 In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor copywriting en redactie. Na ontvangst van de tekst heeft de opdrachtgever 10 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 10 kalenderdagen, beschouwt Miss M. Copy & Content de tekst als definitief. Correcties omvatten wijzigingen op woordniveau en zinsniveau, maar geen ingrijpende wijzigingen op het vlak van inhoud en stijl. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het gebruikelijke uurtarief.

3.4 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Miss M. Copy & Content behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij partijen of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …)

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Miss M. Copy & Content het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Miss M. Copy & Content. De prijs is vatbaar voor verhoging indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van Miss M. Copy & Content zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Miss M. Copy & Content het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Miss M. Copy & Content, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Miss M. Copy & Content een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft Miss M. Copy & Content het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

6.2 Indien Miss M. Copy & Content bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Miss M. Copy & Content gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten dienen schriftelijk te worden gemeld uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen aan Miss M. Copy & Content. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Miss M. Copy & Content kan door de opdrachtgever niet beschouwd worden als een teken dat Miss M. Copy & Content de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Miss M. Copy & Content de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Miss M. Copy & Content op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen, tenzij de opdrachtgever een hogere schade kan aantonen. Miss M. Copy & Content kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Miss M. Copy & Content is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Miss M. Copy & Content kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van miss M. Copy & Content is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Miss M. Copy & Content is niet aansprakelijk voor:
- schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc;
- schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen etc. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door Miss M. Copy & Content bewerkte bestanden, is Miss M. Copy & Content enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid of herhaaldelijke lichte fout;
- onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.
- voor klachten betreffende de stijl, lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de kwaliteit of het formaat van de drager, de software, etc;
- de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis
voor de vertaling of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit;
- de inhoud van de afgeleverde teksten. De opdrachtgever dient de teksten en vertalingen zelf te controleren op fouten en onjuistheden;
- schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de opdrachtgever, die aan Miss M. Copy & Content teksten doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door Miss M. Copy & Content te laten vertalen of ze als basis te laten gebruiken voor copywriting;
- schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Miss M. Copy & Content voor de goede uitvoering van vertaal- of copywritingopdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Miss M. Copy & Content heeft voldaan.

8.2 Alle documenten die door Miss M. Copy & Content voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden bezorgd, zijn auteursrechtelijk beschermd. Op het ogenblik dat de factuur betaald is, staat Miss M. Copy & Content de auteursrechten af aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

8.3 Miss M. Copy & Content is op elk moment gerechtigd om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Door contact op te nemen via de website van Miss M. Copy & Content, staat de opdrachtgever uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de opdrachtgever zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Miss M. Copy & Content zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De opdrachtgever heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Miss M. Copy & Content is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2 In bepaalde omstandigheden is Miss M. Copy & Content verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Miss M. Copy & Content hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Miss M. Copy & Content van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

9.3 Indien Miss M. Copy & Content alle of een dee van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Miss M. Copy & Content de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de opdrachtgever zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

9.4 De opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5 Miss M. Copy & Content draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Miss M. Copy & Content van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

10.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Miss M. Copy & Content afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss M. Copy & Content. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3 Een eventueel in gebreke blijven van Miss M. Copy & Content om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei bepaling kunnen impliceren.

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

10.5 In de relatie tussen Miss M. Copy & Content en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Miss M. Copy & Content worden voorgelegd aan de
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor Miss M. Copy & Content om de gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.